PRAWO SZKOLNE rodzice

Prawo szkolne, to dokumenty regulujące organizację i zasady funkcjonowania każdej szkoły

Podstawę dla tych dokumentó stanowią ogólnie obowiązujące przepisy oświatowe

Zasadniczym dokumentem szkolnym jest Statut Szkoły

Kliknij i przeczytaj Statut Kopernika

Załącznikiem do Statutu jest Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO)

Kliknij i przeczytaj WSO Kopernika

Zasady przyjmowania dzieci do świetlicy określa Regulamin przyjmowania do świetlicy szkolnej

Kliknij i przeczytaj Regulamin przyjmowania do świetlicy w Kopernika

Zasady korzystania z obiadów określa Regulamin korzystania z obiadów w szkole Podstawowej nr 5

Kliknij i przeczytaj regulamin obowiązujący w Koperniku

Aby dziecko mogło korzystać z obiadów, rodzic musi wypełnić deklarację

Kliknij i otwórz deklarację korzystania z obiadów w Koperniku

Zasady współpracy rodziców z nauczycielami określa KONTRAKT

Kliknij i przeczytaj Kontrakt w Koperniku